Elisabeth
Strouven
Fonds

jaarverslag 2021

 

 

Weer een jaar jonger


Het Elisabeth Strouven Fonds bestaat al vele jaren. Kennis en ervaring genoeg dus. Maar in een steeds veranderende samenleving willen we meebewegen, bij de tijd zijn. Daarom worden we ondanks ons langdurige bestaan elk jaar weer een beetje jonger. Dat doen we voor onze verschillende doelgroepen, waarbij de jeugd een steeds belangrijkere plek inneemt.

Onze drie werkgebieden zijn:

Sociaal-maatschappelijk

Kunst en cultuur

Natuur en landschap

Initiatieven
Ook tijdens de coronatijd in 2021 hebben we diverse activiteiten en evenementen georganiseerd en bijgedragen aan de totstandkoming van heel wat andere initiatieven op onze drie werkgebieden. Net als in voorgaande jaren komen die bijdragen voort uit onze beleggingen en de opbrengsten van onze panden en landerijen.

Kijk,
onze bestuurder

01

Projecten met
mooie effecten

02

Onze bijdragen in coronatijd

03

Sociaal-maatschappelijk

04

 

 

Meer onderwerpen

 

Kunst en cultuur

05

Natuur en landschap

06

Ons fonds heeft
een leerstoel

07

2021:
nieuwe raad van toezicht
en de cijfers

08

Midden in
de samenleving

09

Kijk, onze bestuurder

Guido van den Broek blikt vanuit
de M-PX-repetitieruimte
in de Muziekgieterij terug op 2021

 

 

Projecten met
mooie effecten

 


Sociaal-maatschappelijk

€ 968.856,-

 


Armoedeprojecten, buurt en wijk,
cultuur, jeugd en jongeren,
ouderen

 


Kunst en cultuur

€ 740.723,-

 


Audiovisuele kunsten, podiumkunsten,
muziek- en toneelverenigingen (amateurs)

 


Natuur en landschap

€ 168.947,-

 


Natuurbehoud en -ontwikkeling

 

Onze bijdragen
in coronatijd

 

In de coronatijd vorig jaar heeft ons fonds in samenwerking met andere fondsen, organisaties en instellingen twee noodfondsen ondersteund:
het Cultuur Innovatie Fonds Limburg en het Kickstart Cultuurfonds.

Cultuur Innovatie Fonds Limburg

Op 1 maart 2021 startte het Cultuur Innovatie Fonds Limburg. Dit noodfonds werd opgericht door Cultuur in Bedrijf Limburg  (Joery Wilbers en Nicolle van Lith, zie foto), het Elisabeth Strouven Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Samen hebben we hulp geboden aan makers in de culturele en creatieve sector in Limburg. Zij kregen geen steun van de rijksoverheid. Bij het Cultuur Innovatie Fonds Limburg konden ze maximaal € 5.000,- aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een (online) presentatie of product.

Creativiteit stimuleren
Ons fonds heeft eenmalig € 100.000,- gedoneerd aan het Cultuur Innovatie Fonds Limburg. Het primaire doel was om de creativiteit in Limburg te stimuleren in de coronatijd. Dit gebeurde door makers financieel te ondersteunen en in contact te brengen met het Limburgse publiek. Tegelijkertijd kregen diezelfde makers een steun in de rug om zichzelf en daarmee hun werk te blijven vernieuwen.

Kickstart Cultuurfonds

Een ander tijdelijk noodfonds was het Kickstart Cultuurfonds. Dit ondersteunde de culturele sector bij het coronaproof en live ontvangen van publiek, zodat iedereen kon blijven genieten van kunst en cultuur. Het noodfonds stond open voor aanvragen van producenten uit heel Nederland op het gebied van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters.

In samenwerkingsverband
Het Kickstart Cultuurfonds werd in 2020 opgericht op initiatief van de BankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. Dit in samenwerking met een grote groep private cultuurfondsen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ons fonds ondersteunde het Kickstart Cultuurfonds ook met € 100.000,-.

GRUUTS

Bedankevenement voor zorgmedewerkers

Begin september vorig jaar organiseerden ons fonds en RTV Maastricht het evenement GRUUTS op het buitenterrein van de Muziekgieterij. Daarmee bedankten we de zorgmedewerkers van Maastricht UMC+, Envida en Sevagram Maastricht die in de vuurlinie stonden tijdens de coronaperiode. We keken onder andere terug op de impact die corona had op verschillende zorgmedewerkers. Ook traden diverse lokale en nationale artiesten op.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

Sociaal-maatschappelijk

Op sociaal-maatschappelijk gebied ondersteunt ons fonds initiatieven van mensen die zich gezamenlijk inzetten voor andere mensen in Maastricht en omliggende gemeenten. Om de mensen die hulp kunnen gebruiken echt centraal te stellen, staat ons fonds meer dan ooit midden in de maatschappij. Daarmee geven we op een zichtbare en actieve manier invulling aan een belangrijke kernwaarde van ons fonds: mens zijn tussen je medemensen.

“Iets betekenen voor
een ander geeft het
leven zin.”

Droommoeders

Het project Droommoeders helpt jonge, alleenstaande moeders en hun kind(eren) aan een toekomstperspectief. De moeders hebben vaak geen degelijke opleiding en geen baan, waardoor ze het financieel en sociaal moeilijk hebben. In de afgelopen vier jaar zijn twintig moeders in Maastricht begeleid om een beter bestaan op te kunnen bouwen. Het project in Maastricht werd in 2021 afgerond, maar het is landelijk nog lang niet klaar.

Impact Award
Ons fonds is de initiatiefnemer van het project, dat is uitgevoerd door Kredietbank Limburg, welzijnsorganisatie Trajekt, MIK Kinderopvang en Bureau Jeugdzorg. Tijdens het Mobility Mentoring-congres werd de Impact Award toegekend aan het project omdat dit heeft gezorgd voor grote positieve veranderingen in de levens van de doelgroeppersonen. Droommoeders heeft de Mobility Mentoring doorontwikkeld en vertaald naar een concrete en heldere aanpak. Aandacht en tijd zijn daarbij de succesfactoren.

Meer voorbeelden

Klik op de onderstaande links voor meer voorbeelden van onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Interview met aanvrager
Elise van Bree van Lyvia

Lyvia wil met behulp van zorgvuldig geselecteerde studenten zo veel mogelijk mensen ondersteuning bieden in de huidige participatiemaatschappij. Jonge en oude mensen en mensen met of zonder een beperking.

Elise: “Lyvia voor verbinding startte in mijn vorige schooljaar en is in 2021 even voor de zomervakantie afgesloten. In de tussentijd hebben we allerlei activiteiten georganiseerd voor mensen die een verbinding wilden aangaan met ons en met elkaar. Dat was overigens geen streng afgebakende doelgroep.” 

 

Lees verder

Interview met aanvrager
Jeroen Winkels van het LEFteam

Het LEFteam creëert voor de jongeren een omgeving waarin de woorden ‘veiligheid’ en ‘samenhorigheid’ centraal staan en waarin aandacht is voor hun persoonlijkheid en talenten. Die omgeving is een voormalig schoolgebouw in Blauwdorp aan de rand van de gelijknamige Maastrichtse volkswijk.

Jeroen: “Dat grote schoolgebouw is coronaproof, voor zover dat tenminste mogelijk is. Bovendien werken we kleinschalig.”

 

Lees verder

Ontwikkelings-
samenwerking

 

Ons fonds ondersteunt ook projecten in ontwikkelingslanden. Dat doen we samen met Wilde Ganzen. Deze landelijke organisatie ontvangt en beoordeelt de initiatieven. Het kan dan gaan om acute nood, zoals het aanleggen van drinkwatervoorzieningen of om projecten die mensen helpen zich verder te ontwikkelen.


Dove en slechthorende jongeren in Peru

Een voorbeeld van dat laatste is een project van StOI, Stichting Oportunidades Iguales (Gelijke Kansen) in samenwerking met haar zusterorganisatie Asociación Holanda. Het project richt zich op dove en slechthorende jongeren in Peru. StOI heeft daarbij drie aandachtsgebieden.

• Beter onderwijs voor doven en slechthorenden in het basis- en voortgezet onderwijs.
• Het stimuleren van activiteiten die hun emancipatie en participatie in de samenleving bevorderen.
• Het creëren van meer stage-, opleidings- en werkplekken.

 

 

Kunst en cultuur

We dragen bij aan kunst en cultuur, zodat steeds meer mensen in Maastricht en de euregio Maas-Rijn actief daaraan kunnen deelnemen. Dat biedt hun de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en daarmee als mens te groeien. Om die reden besteden we evengoed aandacht aan educatie en talentontwikkeling. Daarnaast komen we zelf met nieuwe ideeën om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. En hen daarvan te laten genieten natuurlijk.

Studio Talent

Studio Talent is gevestigd in De Meldkamer in de Maastrichtse Capucijnenstraat. Het is een tijdelijk platform dat zich richt op het stimuleren en presenteren van regionaal talent op de gebieden beeldende kunst, design, theater en film.

Stagnatie
Dit initiatief had alles te maken met de stagnatie van talentontwikkeling en activiteiten binnen het kunstonderwijs tijdens de coronatijd. Financiële middelen waren opgedroogd of de mogelijkheden voor de uitvoering van projecten waren beperkt.


Vlucht naar voren
Een moeilijke tijd dus. Desondanks koos Studio Talent voor een vlucht naar voren om jonge kunstenaars te helpen bij het maken van een professionaliseringsslag en zich bekend te maken bij het publiek. Met als uitkomst een inspirerend project dat in het oude normaal niet tot stand was gekomen.

“Wat zou de wereld saai zijn
zonder menselijke
inspiratie en creativiteit.”

Oet ’t niks

De Meerssense dialectzangformatie Oet ’t Niks treedt voornamelijk op voor ouderen in woonvormen. In 2021 deden de groepsleden dat ook, voor zover corona hun de mogelijkheid bood om het bestaan van zelfstandig wonende ouderen minder eenzaam te maken.

Wat is nodig voor een glimlach?
Daartoe vroegen de groepsleden aan diezelfde ouderen wat ze nodig hadden om een glimlach op hun gezicht te toveren. Vele ouderen gaven aan dat ze troost putten uit voor hen herkenbare ‘ouderwetse’ muziek. En dan vooral dans- en ‘sjoenkelmuziek’.

Vier medleys
Op basis van die informatie stelde Oet ’t Niks vier medleys samen van De Fiësta’s, Eddy Wally, Bruno Majcherek en Benny Neyman. Met deze muziek bezochten de groepsleden ouderen in stad en dorp om hun door middel van een privéoptreden een aangename dag te bezorgen.

Fondsen-
podium
IKPASBIJ


In mei 2021 is ons fondsenpodium IKPASBIJ van start gegaan. Donateurs krijgen op www.ikpasbij.nl een duidelijk overzicht van meerdere goede doelen. Daardoor kunnen ze bepalen naar welke IKPASBIJ-partner hun voorkeur uitgaat voordat ze besluiten om financieel bij te passen.

De partners werven donateurs en bepalen aan welke projecten ze de giften besteden. Ons fonds vervult een faciliterende rol en beheert deze giften. Het Bonnefantenmuseum Fonds en Het philharmonie zuidnederland Fonds zijn al in 2017 opgestart en maken ook deel uit van IKPASBIJ.

Basilicafonds

Op de dag van de introductie van IKPASBIJ is het Basilicafonds daarbij gekomen. Deze derde partner richt zich op het onderhoud en daarmee het behoud van de Sint-Servaas- en Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. In de toekomst volgen meer partners, waaronder in 2022 het Gave Fund voor talentontwikkeling op kunst-en-cultuurgebied.

 

Natuur en landschap

We ondersteunen initiatieven die zich richten op behoud, beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in Maastricht en de Heuvelland-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. Dat doen we omdat een gezonde natuur ons veel te bieden heeft. Zo helpt ze mensen om zich rustiger, vitaler en gelukkiger te voelen. Buiten dat is de natuur vaak gewoon beeldschoon.

“De natuur is een gratis coach.
Ze maakt je rustiger,
vitaler en gelukkiger.”

Operatie Peperboompje


Een reddingsplan voor zo’n honderd bedreigde plantensoorten in Zuid-Limburg. Dat is Operatie Peperboompje, genoemd naar een van die soorten. Ons fonds werkt sinds 2021 mee om natuurherstel mogelijk te maken.

Om verzuring, verdroging en vermesting tegen te gaan. Zodat al die kwetsbare planten behouden blijven en de biodiversiteit in Zuid-Limburg een extra impuls krijgt.

De komende vier jaar blijven we een bijdrage leveren om deze flora van de zogenoemde Rode Lijst te halen. Dat doen we onder leiding van de Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland en Wageningen University & Research.

Educatief lesprogramma
Gertrudisschool


Van hamster tot geelbuikvuurpad. Zo heette het educatieve lesprogramma dat in 2021 werd uitgevoerd op de Gertrudisschool in Sint-Geertruid. Stichting Guacamaya ontwikkelde daartoe drie programmaonderdelen.

Elk onderdeel richtte zich op een Limburgse en bedreigde diersoort, zoals de eikelmuis. Ook werd een bestaand programma uitgevoerd in de kleuterklassen. Een belangrijk onderdeel van het lesprogramma vormde de aanleg van een natuurtuin op het schoolterrein.

 

Ons fonds
heeft een leerstoel

Paul Smeets, Robin Arts en Samara Cooper
vertellen over onze leerstoel Filantropie en Sustainable Finance

 

 

2021:
nieuwe raad
van toezicht
en de cijfers

Nieuwe rvt

 

Door het verstrijken van de zittingstermijn heeft ons fonds sinds januari 2021 een nieuwe raad van toezicht. De leden helpen ons om midden in de maatschappij en de actualiteit te staan.

 

Bekijk onze nieuwe rvt

Giel Dijk (rvt-voorzitter): “De maatschappelijke functie van het fonds is ook in 2021 van grote waarde gebleken. Met onze betrokken en deskundige toezichthouders kunnen we de ontwikkeling die het fonds doormaakt verder uitbouwen.”

 

 

 

 

Geconsolideerde balans
per 31 december 2021

 

Activa (na resultaatbestemming)nr.31-12-2021 (€)31-12-2020 (€)
Vaste activa
Immateriële vaste activa118.5567.283
Materiële vaste activa246.482.21644.683.906
Financiële vaste activa3106.928.73594.233.743
Totaal153.429.507138.924.931
Vlottende activa
Debiteuren4137.871141.343
Overige vorderingen en overlopende activa572.50658.705
Liquide middelen65.047.4496.780.819
Totaal5.257.8276.980.867
Totaal generaal158.687.333145.905.798
Passiva (na resultaatbestemming)nr.31-12-2021 (€)31-12-2020 (€)
Groepsvermogen
Groepsvermogen7157.019.058143.720.344
Totaal157.019.058143.720.344
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud81.121.9041.132.202
Totaal1.121.9041.132.202
Langlopende schulden
Langlopende schulden9-100.000
Totaal-100.000
Kortlopende schulden
Belastingen, premies soc. verz. en pensioenen10-6.854
Crediteuren11331.749847.788
Overige schulden en overlopende passiva12214.62398.611
Totaal546.372953.252
Totaal generaal158.687.333145.905.798

Geconsolideerde staat van baten
en lasten over 2021

 

nr.31-12-2021 (€)31-12-2020 (€)
Vastgoed
Opbrengsten vastgoed133.644.3062.950.226
Kosten vastgoed14767.047698.213
Nettoresultaat vastgoed2.877.2592.252.013
Beleggingen
Opbrengsten beleggingen1513.331.3004.120.703
Kosten beleggingen16349.934229.213
Netto resultaat beleggingen12.981.3673.891.490
Overige activiteiten
Opbrengsten fondsenpodium17216.795133.245
Overige opbrengsten1827.9101.994-
Nettoresultaat overige activiteiten244.705131.251
Resultaat vermogensbeheer en overige activiteiten16.103.3306.274.753
Voor financiële baten en lasten
Giften192.039.2532.618.807
Organisatiekosten22788.787823.504
Afschrijvingen op (I)MVA2376.58486.885
Totaal giften en kosten2.904.6243.529.195
Geconsolideerd resultaat voor financiële baten en lasten13.198.7062.745.558
Na financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten24100.00899.950
Geconsolideerd resultaat na financiële baten en lasten13.298.7142.845.508
Resultaat deelneming
Resultaat deelneming--
Geconsolideerd resultaat13.298.7142.845.508

 

Midden in
de samenleving

Ons fonds staat midden in de samenleving en maakt daar actief deel van uit. Dat doen we in de eerste plaats door allerlei lokale en regionale initiatieven te ondersteunen. Daarnaast brengen we mensen met elkaar in verbinding die hetzelfde doel nastreven. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw met veel partijen samengewerkt die allemaal hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de samenleving beter en mooier te maken.

Huurders en pachters

Ons fonds heeft fors geïnvesteerd in de renovatie en inrichting van het Martinushuis Community Home & wijkhuis.

 

Overheid

Sinds 2017 hebben we een convenant met de gemeente Maastricht.

 

Pers en media

Met RTV Maastricht maken we een aantal programma’s, zoals Het Goede Doel. Ook hebben we samen het bedankevenement GRUUTS georganiseerd voor de zorg.

 

Vrijwilligers

Desiree Maas onderhoudt samen met andere buurtbewoners het Severenpark in Amby. Daarnaast organiseert ze allerlei sociale activiteiten voor de buurt. In 2021 heeft Desiree de vrijwilligersprijs van Maastricht gekregen.

 

Huurders en pachters

Ons fonds heeft fors geïnvesteerd in de renovatie en inrichting van het Martinushuis Community Home & wijkhuis.

 

Overheid

Sinds 2017 hebben we een convenant met de gemeente Maastricht.

 

Pers en media

Met RTV Maastricht maken we een aantal programma’s, zoals Het Goede Doel. Ook hebben we samen het bedankevenement GRUUTS georganiseerd voor de zorg.

 

Vrijwilligers

Desiree Maas onderhoudt samen met andere buurtbewoners het Severenpark in Amby. Daarnaast organiseert ze allerlei sociale activiteiten voor de buurt. In 2021 heeft Desiree de vrijwilligersprijs van Maastricht gekregen.

 

Elisabeth Strouven, onze dagelijkse inspiratiebron


We gaan mee met de tijd en laten ons daarbij elke dag opnieuw inspireren door de naamgever van ons fonds, Elisabeth Strouven. In de zeventiende eeuw wijdde zij haar leven volledig en belangeloos aan de behoeftige medemens in haar geboortestad Maastricht.

Elisabeth Strouven Dag

Op 23 oktober 2021 hebben we de overblijfselen van Elisabeth Strouven en drie van haar metgezellen overgebracht naar de crypte van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. Wij wilden haar die dag – tevens haar 360ste sterfdag – een extra eerbetoon geven vanwege haar bijdrage aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Dat eerbetoon keert vanaf 2022 elk jaar terug op 23 oktober in de vorm van een speciale Elisabeth Strouven Dag.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Rebranding


Onze wil om mee te bewegen met de tijd komt in het voorjaar van 2022 ook tot uitdrukking in een rebranding met een nieuw beeldmerk van ons fonds. Deze pagina geeft alvast een eerste indruk van wat komen gaat.

Missie delen

Wat niet verandert, is waar we voor staan als fonds:
we blijven investeren in de groei van mens, cultuur en natuur.
Die missie delen we graag met iedereen die niet alleen voor zichzelf wenst te leven.

Anders gezegd:
ook in jou schuilt een Elisabeth Strouven.